عبدالله بن عُمَير
یاران شیدای امام حسین(ع)/52

عبدالله بن عُمَير

قسمت پنجاه و دوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالله بن عمیر سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عَمرو بن جُنادَه
یاران شیدای امام حسین(ع)/51

عَمرو بن جُنادَه

قسمت پنجاه و یکم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عمرو بن جناده سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
شبيب مولی حرث بن سريع همدانی جابری
یاران شیدای امام حسین(ع)/50

شبيب مولی حرث بن سريع همدانی جابری

قسمت پنجاهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب شبيب مولي حرث بن سريع همداني جابري سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سالم بن عمرو
یاران شیدای امام حسین(ع)/49

سالم بن عمرو

قسمت چهل و نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب سالم بن عمرو سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حارث بن نَبْهان
یاران شیدای امام حسین(ع)/48

حارث بن نَبْهان

قسمت چهل و هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حارث بن نبهان سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حبشیّ بن قيس نَهْمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/47

حبشیّ بن قيس نَهْمی

قسمت چهل و هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حبشي بن قيس نهمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
نصر بن ابی نِيْزَر حبشیّ مَدَنی
یاران شیدای امام حسین(ع)/46

نصر بن ابی نِيْزَر حبشیّ مَدَنی

قسمت چهل و ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جنابنصر بن ابي‌نيزر حبشي مدنيسلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سعد بن حَرْث مولی علی بن ابی طالب
یاران شیدای امام حسین(ع)/45

سعد بن حَرْث مولی علی بن ابی طالب

قسمت چهل و پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب سعد بن حرث سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مُنْجِح بن سَهْم
یاران شیدای امام حسین(ع)/44

مُنْجِح بن سَهْم

قسمت چهل و چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب منجح بن سهم سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
قارب بن عبدالله دُئَلی
یاران شیدای امام حسین(ع)/43

قارب بن عبدالله دُئَلی

قسمت چهل و سوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب قارب بن عبدالله دئلي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی مذحجی
یاران شیدای امام حسین(ع)/42

عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی مذحجی

قسمت چهل و دوم این سلسله مطالب که به جناب عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذي مذحجي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حَجّاج بن (زيد) بَدْر سعدی تميمیّ بَصْریّ
یاران شیدای امام حسین(ع)/41

حَجّاج بن (زيد) بَدْر سعدی تميمیّ بَصْریّ

قسمت چهل و یکم این سلسله مطالب که به جناب حجاج بن زيد بدر سعدي تميمي بصري سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
بُشر بن عَمْرو حَضْرَمّی
یاران شیدای امام حسین(ع)/40

بُشر بن عَمْرو حَضْرَمّی

قسمت چهلم این سلسله مطالب که به جناب بشر بن عمرو حضرمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالله بن بُشْرِ خَثْعَمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/39

عبدالله بن بُشْرِ خَثْعَمی

قسمت سی‌ و نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالله بن بشر خثعمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
زُهَيْر بن بُشْرِ خَثْعَمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/38

زُهَيْر بن بُشْرِ خَثْعَمی

قسمت سی‌ و هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب زهير بن بشر خثعمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
اُميّة بن سعد بن زيد طائی
یاران شیدای امام حسین(ع)/37

اُميّة بن سعد بن زيد طائی

قسمت سی‌ و هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب امية بن سعد بن زيد طائي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جُوَين بن مالك بن قِيس بن ثَعْلَبة
یاران شیدای امام حسین(ع)/36

جُوَين بن مالك بن قِيس بن ثَعْلَبة

قسمت سی‌ و ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
قاسم بن بِشْر اَزْدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/35

قاسم بن بِشْر اَزْدی

قسمت سی‌ و پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب قاسم بن بشر ازدي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جُنادَة بن كَعْبِ بن الْحَرْث انصاری خَزْرَجی
یاران شیدای امام حسین(ع)/34

جُنادَة بن كَعْبِ بن الْحَرْث انصاری خَزْرَجی

قسمت سی‌ و چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب جنادة بن كعب بن الحرث انصاري خزرجي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جُندَب بن حُجْر(حجير) كِنْدی خولانی
یاران شیدای امام حسین(ع)/33

جُندَب بن حُجْر(حجير) كِنْدی خولانی

قسمت سی‌ و سوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب جندب بن حجر کندی خولانی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید: