رافع بن عبدالله مولی مسلم اَزْدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/32

رافع بن عبدالله مولی مسلم اَزْدی

قسمت سی‌ و دوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب رافع بن عبدالله مولي مسلم ازدي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
زُهَير بن سليم اَزْدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/31

زُهَير بن سليم اَزْدی

قسمت سی‌ و یکم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب زهیر بن سلیم ازدی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مسلم بن كثير اَعْرَج اَزْدی كوفی
یاران شیدای امام حسین(ع)/30

مسلم بن كثير اَعْرَج اَزْدی كوفی

قسمت سی‌ام از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب مسلم بن كثير اعرج ازدي كوفي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عُمَر بن ضَبيعَة بن قيس بن ثَعْلَبَة ضَبُعي تَيْمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/29

عُمَر بن ضَبيعَة بن قيس بن ثَعْلَبَة ضَبُعي تَيْمی

قسمت بیست و نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ضبعي تیمی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عمّار بن حسّان بن شُرَيْح طائی
یاران شیدای امام حسین(ع)/28

عمّار بن حسّان بن شُرَيْح طائی

قسمت بیست و هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عمار بن حسان بن شريح طائي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
اَدْهَم بن اُمیّه
یاران شیدای امام حسین(ع)/27

اَدْهَم بن اُمیّه

قسمت بیست و هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب ادهم ابن امیه سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالله بن يزيد بن ثُبَيْط
یاران شیدای امام حسین(ع)/26

عبدالله بن يزيد بن ثُبَيْط

قسمت بیست و ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عبدالله بن يزيد بن ثبيط سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عُبيدالله بن يزيد بن ثُبَيْط
یاران شیدای امام حسین(ع)/25

عُبيدالله بن يزيد بن ثُبَيْط

قسمت بیست و پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عبيدالله بن يزيد بن ثبيط سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جِبِلّة بن علی شَيْبانی
یاران شیدای امام حسین(ع)/24

جِبِلّة بن علی شَيْبانی

قسمت بیست و چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب جبلة بن علي شيباني سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالرحمن بن مسعود بن حَجّاج
یاران شیدای امام حسین(ع)/23

عبدالرحمن بن مسعود بن حَجّاج

قسمت بیست و سوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مسعود بن حَجّاج
یاران شیدای امام حسین(ع)/22

مسعود بن حَجّاج

قسمت بیست و دوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب مسعود بن حجاج سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جابر بن حجاج مولی عامر
یاران شیدای امام حسین(ع)/21

جابر بن حجاج مولی عامر

قسمت بیست و یکم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب جابر بن حجاج مولي عامر سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عمار بن أبی سلامة دالانی
یاران شیدای امام حسین(ع)/ 20

عمار بن أبی سلامة دالانی

قسمت بیستم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب عمار بن أبي سلامة دالاني سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حُلاس بن عمرو اَزْدی راسْبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/19

حُلاس بن عمرو اَزْدی راسْبی

قسمت نوزدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حلاس بن عمرو ازدی الراسبی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
نُعمان بن عَمْرو الرّاسْبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/18

نُعمان بن عَمْرو الرّاسْبی

قسمت هجدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب نعمان بن عمرو الرسبی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حباب بن عامر بن كعب بن تميمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/17

حباب بن عامر بن كعب بن تميمی

قسمت هفدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حباب بن عامر بن كعب بن تميمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سيف بن مالك عبدی بصری
یاران شیدای امام حسین(ع)/16

سيف بن مالك عبدی بصری

قسمت شانزدهم این سلسله مطالب که به جناب سیف بن مالک عبدی بصری سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سالم مولی عامر بن مسلم عبدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/15

سالم مولی عامر بن مسلم عبدی

قسمت پانزدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع)که به جناب سالم بن ابوالجعد سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عامر بن مسلم عبدی بصری
یاران شیدای امام حسین(ع)/14

عامر بن مسلم عبدی بصری

قسمت چهاردهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عامر بن مسلم عبدی بصری سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
يزيد بن ثُبَيط عبدی بصری
یاران شیدای امام حسین(ع)/13

يزيد بن ثُبَيط عبدی بصری

قسمت سیزدهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب يزيد بن ثبيط عبدي بصري سلام‌الله علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید: