شرح خطبه همّام/ هم‌نشینی و رفاقت با اهل تقوا
درسنامه شماره ۳۴

شرح خطبه همّام/ هم‌نشینی و رفاقت با اهل تقوا

به قدری هم نشینی با خوبان و اخیار در سعادت و پیشرفت انسان موثّر است که مولای متّقیان می فرمایند: هیچ چیز به اندازه ی هم نشینی با خوبان دعوت به خیر و خوبی نکرده و از شرّ و بدی نجات نمی دهد.