حکمت ۲۱۹: آرزوها؛ آقت اندیشه ۰۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰
تذکّرات سفر آخرت و مرگ ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
حجاب برتر ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
حکمت ۲۱۸: حسادت؛ آفت دوستی ۰۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰
پوشش چادر مشکی ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰
سخاوت و گشاده‌دستی ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۶
حکمت ۲۱۶: قدرت و تجاوزکاری ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰
حکمت ۲۱۵: اختلاف؛ آفت اندیشه ۰۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰