امام جواد(ع)؛ یازدهمین گوهر عصمت
نگاهی بر زندگی امام جواد(ع)| ۱

امام جواد(ع)؛ یازدهمین گوهر عصمت

آن حضرت در سن هفت سالگی به امامت رسید و در سن 25 سالگی شهید شد، بنابراین در خردسالی امام شد و جوانترین امامی بود که شهید گردید.