اذکار

حکم ذکرهای مستحبی
احکام اذکار

حکم ذکرهای مستحبی

آیا ذکرهای مستحبی را باید آهسته گفت؟