کد مطلب: ۱۷۴۹
تعداد بازدید: ۱۱۴۶
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶
احکام موضوعی/ ۷
حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟
اسماى جلاله

پرسش 102. حكم تماس بدن با اسماى جلاله، بدون وضو چگونه است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى و نورى:

مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ بدون وضو جايز نيست.[1]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد:

مس اسماى بارى تعالى ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ بنابر احتياط واجب، بدون وضو جايز نيست.[2]

 

پرسش 103. لمس كردن كلمه «بسمه تعالى» و يا «ا...» ـ كه به جاى كلمه «اللّه» مىنويسند ـ بدون وضو چه حكمى دارد؟

امام:

مس اسماى بارى تعالى يا جزئى از آنها ـ به هر زبان و كيفيتى كه نوشته شده باشد ـ بدون وضو جايز نيست.[3]

آيات عظام بهجت، صافى:

بنابر احتياط واجب، بدون وضو مس نكنند.[4]

آيات عظام تبريزى، خامنهاى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى:

اشكال ندارد (هر چند بهتر است كه مس نكنند).[5]

آيةاللّه وحيد:

مس «ا...» اشكال ندارد؛ ولى مس «بسمه تعالى» بنابر احتياط واجب جايز نيست.[6]

 

آرم جمهورى اسلامى

پرسش 104. آيا مس كردن نقش آرم جمهورى اسلامى ايران ـ كه روى نامهها و... وجود دارد ـ حرام است؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، صافى، وحيد و نورى:

بنابر احتياط واجب بدون طهارت مس نكنند.[7]

آيةاللّه بهجت:

مس آن، بدون طهارت جايز نيست.[8]

آيةاللّه خامنهاى:

چنانچه در نظر عرف اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مس آن بدون طهارت حرام است.[9]

آيات عظام فاضل و مكارم:

اشكال ندارد؛ ولى بهتر است آن را مس نكنند.[10]

 

اسامى معصومين

پرسش 105. لمس كردن نام نبى اكرم (صلیاللهعلیهوآله و سلم)، امامان (علیهمالسلام) و حضرت زهرا (عليهاالسلام) بدون وضو چگونه است؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى، فاضل، مكارم و نورى:

بنابر احتياط واجب اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[11]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد:

بهتر (احتياط مستحب) است اسماى آنان را بدون وضو مس نكند.[12]

 

اسم «عبداللّه»

پرسش 106. افرادى كه اسمشان «عبداللّه» و «حبيب اللّه» و... است، اگر بدون وضو آن را بنويسند و مس كنند، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى و نورى:

مس اسم «اللّه» بدون وضو جايز نيست؛ هر چند جزئى از اسم مركب باشد.[13]

آيات عظام تبريزى، سیستانی و فاضل:

اشكال ندارد؛ هر چند بهتر است كه مس نكنند.[14]

آيات عظام مكارم و وحيد:

بنابر احتياط واجب، مس اسم «اللّه» بدون وضو جايز نيست؛ هر چند جزئى از اسم مركب باشد.[15]

 

گردنبند اسماى جلاله

پرسش 107. استفاده از گردنبند منقش به نام خدا چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى و نورى:

استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بدون طهارت، آن را مس نكنند.[16]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم و وحيد:

استفاده از آن مانع ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب، مس اسم «اللّه» بدون وضو جايز نيست.[17]

تبصره. استفاده از گردنبند ياد شده، غير از تماس بدن با آن است. آنچه ممنوع است، تنها تماس است؛ نه استفاده از آن. بنابراين اگر كسى آن را روى لباس خود بيندازد و يا روكش براى آن بگذارد و بدون طهارت هم باشد، اشكال ندارد.

 

گردنبند قرآن

پرسش 108. آويختن گردن بندى كه روى آن آيه قرآن نوشته شده است، در ايام عادت چه حكمى دارد؟

همه مراجع:

استفاده از گردنبند مانع ندارد؛ بايد نوشته آيه قرآن با بدن تماس پيدا نكند.[18]

 

عقيق اسماى جلاله

پرسش 109. آيا مىتوان عقيقى كه روى آن اسماى متبركه نوشته شده، به گردن انداخت و با آن به دستشويى رفت؟

همه مراجع:

اگر باعث هتك و بىحرمتى نشود، اشكال ندارد.[19]

 

پی‌نوشت‌ها

[1] . توضيح المسائل مراجع، م 319 و خامنهاى، اجوبه، س157.

[2] . توضيح المسائل مراجع، م 319 و وحيد، توضيح المسائل م 315.

[3]. امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 79.

[4] . جامع الاحكام، ج 1، س 53 و 54 و دفتر: بهجت.

[5] . تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 990 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 147 و 148 و نورى، استفتائات، 1، س 52. فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 184 و دفتر: سيستانى و مكارم.

[6] . دفتر: وحيد.

[7] . تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 987 ؛ امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 80 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، 53 و 54 و دفتر: سيستانى، وحيد و نورى.

[8] . دفتر: بهجت.

[9] . خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 157.

[10] . فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 184 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 75.

[11] . توضيح المسائل مراجع، م 319 ؛ مكارم، استفتائات، ج 3، س 126 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 320 خامنهاى، اجوبة، س 164.

[12] . توضيح المسائل مراجع، م 319 و وحيد، توضيح المسائل، م 325.

[13] . امام، استفتائات، ج 1، وضو، س 82 ؛ نورى، استفتائات، ج 1، س 53 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 152 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 54 و دفتر: بهجت.

[14] . فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 184 ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 990 و دفتر: سيستانى.

[15] . دفتر: مكارم و وحيد.

[16] . خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 152 و 153 ؛ توضيحالمسائل مراجع، م 319 ؛ نورى، توضيحالمسائل،320.

[17] . توضيحالمسائل مراجع، م 319 و وحيد، توضيحالمسائل، م 325.

[18] . همان، م 319 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 323 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 318 و خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 153 و 154.

[19] . دفتر: همه مراجع.

سیدمجتبی حسینی
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: