کد مطلب: ۲۱۰۰
تعداد بازدید: ۱۴۶۴
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۱
حضرت مهدی(عج)؛ فروغ تابان ولایت| ۱۰
وقت ظهور آن حضرت (ع) معلوم نیست و حتّی مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند، دروغ‌گو شمرده شده‌اند.
10 - نشانه‌های ظهور امام(ع) چیست؟
پاسخ: وقت ظهور آن حضرت (ع) معلوم نیست و حتّی مطابق روایات کسانی که وقت ظهور را تعیین کنند، دروغ‌گو شمرده شده‌اند.[1] ولی نشانه‌هایی به‌ عنوان علائم ظهور در روایات بسیار آمده که مربوط به مدّت اندکی قبل از ظهور و مربوط به آستانه و آغاز ظهور است، این نشانه‌ها بسیار زیادند[2] که معروف‌ترین و جامع‌ترین آن‌ها این است که هرج ‌و مرج در همه‌چیز دنیا مشهود می‌گردد.[3] سراسر جهان پر از ظلم و جور و فساد گردد[4]، چنان ‌که در هر انقلابی معمولاً ظلم و فساد قبل از آن، باعث انقلاب می‌گردد. این موضوع در ضمن روایتی جامع به ‌طور مشروح بیان شده و امام صادق (ع) آن را در 119 ماده بیان کرده است؛ و اینک ترجمه روایت:
حضرت امام صادق (ع) به یکی از یارانش فرمود:
1 - هرگاه دیدی: حق بمیرد و طرفدارانش نابود شوند.
2 - و دیدی: ظلم همه ‌جا را گرفته است.
3 - و دیدی: قرآن فرسوده شده و درست معنی نمی‌شود.
4 - و دیدی: دین همچون ظرف توخالی و بی‌محتوا شده.
5 - و دیدی: طرفداران حق بر طرفداران باطل فائق شده‌اند.
6 - و دیدی: کارهای بد آشکار شده و از آن نهی نمی‌شود و بدکاران بازخواست نمی‌شوند.
7 - و دیدی: چنان فسق و فجور آشکار شده که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می‌کنند.
8 - و دیدی: افراد با ایمان سکوت کرده و سخنشان را نمی‌پذیرند.
9 - و دیدی: شخص بدکار دروغ می‌گوید و کسی دروغ و نسبت ناروای او را رد نمی‌کند.
10 - و دیدی: بچه‌ها بزرگان را تحقیر می‌کنند.
11 - و دیدی: قطع پیوند خویشاوندی شود.
12 - و دیدی: بدکار را ستایش کنند و او شاد شود و سخن بدش به او برنگردد.
13 - و دیدی: نوجوانان پسر، همان کنند که زنان می‌کنند.
14 - و دیدی: زنان با زنان ازدواج نمایند.
15 - و دیدی: مدّاحی دروغین از اشخاص زیاد شود.
16 - و دیدی: انسان‌ها اموال خود را در غیر اطاعت خدا مصرف می‌کنند و کسی مانع نمی‌شود.
17 - و دیدی: افراد با دیدن کار و تلاش نامناسب مؤمنین، به خدا پناه می‌برند.
18 - و دیدی: همسایه به همسایه خود اذیت می‌کند و از آن جلوگیری نمی‌شود.
19 - و دیدی: کافر به خاطر سختی مؤمن شاد است.
20 - و دیدی: شراب را آشکارا می‌آشامند و برای نوشیدن آن کنار هم می‌نشینند و از خداوند متعال نمی‌ترسند.
21 - و دیدی: امر کننده به معروف، خوار و ذلیل است.
22 - و دیدی: آدم بدکار در آنچه آن را خدا دوست ندارد، نیرومند و مورد ستایش است.
23 - و دیدی: اهل قرآن و دوستان آن‌ها خوارند.
24 - و دیدی: راه نیک بسته و راه بد باز است.
25 - و دیدی: خانه کعبه تعطیل شده و به تعطیلی آن دستور داده می‌شود.
26 - و دیدی: انسان به زبان می‌گوید، ولی عمل نمی‌کند.
27 - و دیدی: مردان از مردان و زنان از زنان لذّت می‌برند، (یا مردان خود را برای مردان و زنان خود را برای زنان فربه می‌کنند).
28 - و دیدی: زندگی مرد از راه لواط و زندگی زن از راه زنا تأمین می‌شود.
29 - و دیدی: زنان‌ همچون مردان برای خود مجالس نامشروع تشکیل می‌دهند.
30 - و دیدی: در میان فرزندان «عبّاس»، کارهای زنانگی به وجود می‌آید.
31 - و دیدی: زن برای زنا، با شوهر خود همکاری می‌کند.
32 - و دیدی: بیشتر مردم و بهترین خانه‌ها زنان را بر بدکاری کمک می‌کنند.
33 - و دیدی: مؤمن خوار و ذلیل شمرده شود.
34 - و دیدی: بدعت و زنا آشکار شود.
35 - و دیدی: مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند.
36 - و دیدی: حلال حرام شود و حرام حلال گردد.
37 - و دیدی: دین بر اساس میل اشخاص معنی شود و کتاب خدا و احکامش تعطیل گردد.
38 - و دیدی: جرأت بر گناه آشکار شود و دیگر کسی برای انجام آن منتظر تاریکی شب نگردد.
39 - و دیدی: مؤمن نتواند نهی از منکر کند مگر در قلبش.
40 - و دیدی: ثروت بسیار زیاد درراه خشم خدا خرج گردد.
41 - و دیدی: سردمداران به کافران نزدیک شوند و از نیکوکاران دور شوند.
42 - و دیدی: والیان در قضاوت رشوه بگیرند.
43 - و دیدی: پست‌های مهم والیان بر اساس مزایده است، نه بر اساس شایستگی.
44 - و دیدی: مردم را از روی تهمت یا سوءظن بکشند.
45 - و دیدی: مرد به خاطر هم‌بستری با همسران خود مورد سرزنش قرار گیرد.
46 - و دیدی: مرد از بدکارگی همسرش نان می‌خورد.
47 - و دیدی: زن بر شوهر خود مسلّط شود و کارهایی که مورد خوشنودی شوهر نیست، انجام می‌دهد و به شوهرش خرجی می‌دهد.
48 - و دیدی: مرد همسر و کنیزش را کرایه می‌دهد و به غذای پست (که از این راه به دست می‌آورد) خوشنود است.
49 - و دیدی: سوگندهای دروغ به خدا بسیار گردد.
50 - و دیدی: آشکارا قماربازی می‌شود.
51 - و دیدی: شراب‌ها (مشروبات الکلی) به‌ طور آشکار بدون مانع خرید و فروش می‌شود.
52 - و دیدی: زنان مسلمان خود را به کافر می‌بخشند.
53 - و دیدی: کارهای زشت آشکار شده و هر کس از کنار آن می‌گذرد، مانع آن نمی‌شود.
54 - و دیدی: مردم محترم، توسط کسی که مردم از سلطنتش ترس دارند، خوار شوند.
55 - و دیدی: نزدیک‌ترین مردم به فرمانداران آنانی هستند که به ناسزاگویی به ما اهل‌بیت عصمت(ع) ستایش شوند.
56 - و دیدی: هر کس ما را دوست دارد، او را دروغ‌گو خوانده و شهادتش را قبول نمی‌کنند.
57 - و دیدی: در گفتن سخن باطل و دروغ با همدیگر رقابت کنند.
58 - و دیدی: شنیدن سخن حق بر مردم سنگین است، ولی شنیدن باطل بر ایشان آسان است.
59 - و دیدی: همسایه از ترس زبان بد همسایه، او را احترام می‌کند.
60 - و دیدی: حدود الهی تعطیل شود و طبق هوی و هوس عمل شود.
61 - و دیدی: مسجدها طلاکاری (زینت داده) شود.
62 - و دیدی: راست‌گوترین مردم نزد آن‌ها، مفتریان دروغ‌گو است.
63 - و دیدی: بدکاری آشکار شده و برای سخن‌چینی کوشش می‌شود.
64 - و دیدی: ستم و تجاوز شایع شده.
65 - و دیدی: غیبت سخنِ خوش آن‌ها گردد و بعضی، بعضی دیگر را به آن بشارت دهند.
66 - و دیدی: حج و جهاد برای خدا نیست.
67 - و دیدی: سلطان به خاطر کافر، مؤمن را خوار کند.
68 - و دیدی: خرابی بیشتر از آبادی است.
69 - و دیدی: معاش انسان از کم‌فروشی به دست می‌آید.
70 - و دیدی: خونریزی آسان گردد.
71 - و دیدی: مرد به خاطر دنیایش ریاست می‌کند.
72 - و دیدی: نماز را سبک شمارند.
73 - و دیدی: انسان ثروت زیادی جمع کرده، ولی از آغاز آن تا آخر زکاتش را نداده است.
74 - و دیدی: قبر مرده‌ها را بشکافند، آن‌ها را اذیت کنند.
75 - و دیدی: هرج‌ و مرج بسیار است.
76 - و دیدی: مرد روز خود را با مستی به شب می‌رساند و شب خود را نیز به همین منوال به صبح برساند و هیچ اهمّیتی به برنامه مردم ندهد.
77 - و دیدی: با حیوانات آمیزش می‌شود.
78 - و دیدی: مرد به مسجد (محل نماز) می‌رود، وقتی برمی‌گردد لباس در بدن ندارد (لباسش را دزدیده‌اند).
79 - و دیدی: حیوانات همدیگر را بدرند.
80 - و دیدی: دل‌های مردم سخت و دیدگانشان خشک و یاد خدا بر ایشان گران است.
81 - و دیدی: بر سر کسب‌های حرام آشکارا رقابت کنند.
82 - و دیدی: نمازخوان برای خودنمایی نماز می‌خواند.
83 - و دیدی: فقیه برای دین فقه نمی‌آموزد.
84 - و دیدی: مردم در اطراف قدرتمندان هستند.
85 - و دیدی: طالب حلال مذمّت و سرزنش می‌شود و طالب حرام ستایش و احترام می‌گردد.
86 - و دیدی: در مکّه و مدینه کارهایی می‌کنند که خدا دوست ندارد و کسی از آن جلوگیری نمی‌کند و هیچ‌ کس بین آن‌ها و کارهای بدشان مانع نمی‌شود.
87 - و دیدی: آلات موسیقی در مدینه و مکّه آشکار گردد.
88 - و دیدی: مرد سخن حق گوید و امر به ‌معروف و نهی از منکر کند، ولی دیگران او را از این کار بر حذر می‌دارند.
89 - و دیدی: مردم به همدیگر نگاه می‌کنند، (به ‌اصطلاح چشم و هم‌چشمی می‌کنند) و از مردم بدکار پیروی نمایند.
90 - و دیدی: راه نیک خالی و راه رونده ندارد.
91 - و دیدی: مرده را مسخره کنند و کسی برای او اندوهگین نشود.
92 - و دیدی: سال‌ به ‌سال بدعت‌ها و بدی‌ها بیشتر شود.
93 - و دیدی: مردم جز از سرمایه‌داران پیروی نکنند.
94 - و دیدی: به فقیر چیزی دهند که برایش بخندند، ولی در راه غیرخدا ترحم کنند.
95 - و دیدی: علائم آسمانی آشکار شود و کسی از آن نگران نشود.
96 - و دیدی: مردم مانند حیوانات در انظار یکدیگر عمل جنسی بجا آورند و کسی از ترس، از آن جلوگیری نمی‌کند.
97 - و دیدی: انسان در راه غیر خدا بسیار خرج کند، ولی در راه خدا از اندک هم مضایقه دارد.
98 - و دیدی: عقوق پدر و مادر رواج دارد و فرزندان هیچ احترامی برای آن‌ها قائل نیستند و نزد فرزند از همه بدترند.
99 - و دیدی: زن‌ها بر مسند حکومت بنشینند و هیچ کاری جز خواسته آن‌ها پیش نرود.
100 - و دیدی: پسر به پدرش نسبت دروغ بدهد و پدر و مادرش را نفرین کند و از مرگشان شاد گردد.
101 – و دیدی: اگر روزی بر مردی بگذرد، ولی او در آن روز گناه بزرگی مانند بدکاری، کم‌فروشی و زشتی انجام نداده، ناراحت است.
102 - و دیدی: غذای عمومی مردم را احتکار کنند.
103 - و دیدی: اموال حق خویشان پیامبر(ص) (خمس) در راه باطل تقسیم گردد و با آن قماربازی و شراب‌خواری شود.
104 - و دیدی: به‌ وسیله شراب، بیمار را مداوا کنند و برای بهبود بیمار، آن را تجویز نمایند.
105 - و دیدی: مردم در مورد امر به ‌معروف و نهی از منکر و ترک دین بی‌تفاوت و یکسان‌اند.
106 - و دیدی: سر و صدای منافقان برپاست، ولی سر و صدای حق‌طلبان خاموش است.
107 - و دیدی: برای اذان و نماز مزد می‌گیرند.
108 - و دیدی: مسجدها پُر است از کسانی که از خدا نترسند و غیبت نمایند.
109 - و دیدی: شراب‌خوار مست، پیش‌نماز مردم شود.
110 - و دیدی: خورندگان اموال یتیمان ستوده شوند.
111 - و دیدی: قاضیان برخلاف حکم خدا قضاوت کنند.
112 - و دیدی: استانداران از روی طمع، خائنان را امین خود قرار دهند.
113 - و دیدی: فرمانروایان، میراث (مستضعفان) را در اختیار بدکاران از خدا بی‌خبر قرار دهند.
114 - و دیدی: بر روی منبرها از پرهیزکاری سخن می‌گویند، ولی گویندگان آن پرهیزکار نیستند.
115 - و دیدی: صدقه را با وساطت دیگران بدون رضای خدا و به خاطر درخواست مردم بدهند.
116 - و دیدی: وقت (اوّل) نمازها را سبک بشمارند.
117 - و دیدی: همّ و هدف مردم، شکم و شهوتشان است.
118 - و دیدی: دنیا به آن‌ها روی کرده است.
119 - و دیدی: نشانه‌های برجسته حق ویران شده است.
در این وقت خود را حفظ کن و از خدا بخواه که از خطرات گناه نجاتت بدهد...[5]
البتّه باید توجّه داشت: این نشانه‌ها هم‌اکنون در دنیای غرب، در اروپا و آمریکا و حتی بعضی از کشورهای آفریقا و آسیا وجود دارد، شکر خدا را که به برکت انقلاب اسلامی ایران، از بسیاری از این گناهان جلوگیری شده و انتظار می‌رود که از همه جلوگیری شود و زمینه‌سازی برای ظهور امام قائم(عج) گردد.
 
پی‌نوشت‌ها:

[1] بحار الانوار، ج 52، ص 101 تا 122 - اثبات الهداة، ج 7، ص 86.

[2] به توضیح المقاصد، شیخ بهائی، ص 497 به بعد بنگرید.

[3] المجالس السنیه، ج 5، ص 705.

[4] المجالس السنیه، ج 5، ص 398.

[5] بحار الانوار، ج 52، ص 256.

دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

محمّد محمّدی اشتهاردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: