پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت

فهرست مطالب- یاران شیدای امام حسین(ع)
امتیازات شهدای بنی هاشم(ع)| چرا حضرت علی(ع) نام خلفا را روی فرزندانشان گذاشتند؟
شهدای بنی هاشم(ع) | ۱

امتیازات شهدای بنی هاشم(ع)| چرا حضرت علی(ع) نام خلفا را روی فرزندانشان گذاشتند؟

امامان ما شأن‌شان بالاتر از این است که در اینگونه موارد احساسی و با تعصّب نفرت از دیگران برخورد کنند شأن آنها فراتر و والاتر از این است که تنگ‌نظرانه به این چیزها بنگرند چرا که آنان می‌دانند «نامها» به احدی اختصاص ندارد و درگیری بر سر نام‌ها نیست اگر اعتراضی هست بر کارهای آن افراد است...
حَنْظَلة بن سعد (اسعد) شِبامی
یاران شیدای امام حسین(ع)/72

حَنْظَلة بن سعد (اسعد) شِبامی

قسمت هفتاد و دوم و پایانی از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) را که به جناب حنظلة بن سعد اسعد شبامي سلام‌الله‌علیه اختصاص دارد از نظر می گذرانید:
عابس بن أبی شبيب شاكری
یاران شیدای امام حسین(ع)/71

عابس بن أبی شبيب شاكری

قسمت هفتاد و یکم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عابس بن أبي‌شبيب شاكري سلام‌الله‌علیه اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جَوْن بن حوی مولي ابی‌ذر الغفاری
یاران شیدای امام حسین(ع)/70

جَوْن بن حوی مولي ابی‌ذر الغفاری

قسمت هفتادم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب جون بن حوی مولی ابی‌ذر الغفاری سلام‌الله‌علیه اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
برير بن خضير همدانی كوفی
یاران شیدای امام حسین(ع)/69

برير بن خضير همدانی كوفی

قسمت شصت و نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب بریر بن خضیر همدانی کوفی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
نافع بن هِلال الْجَمَلی
یاران شیدای امام حسین(ع)/68

نافع بن هِلال الْجَمَلی

قسمت شصت و هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب نافع بن هلال الجملي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
زُهَير بن قين بن قيس اَنْماری بَجَلی
یاران شیدای امام حسین(ع)/67

زُهَير بن قين بن قيس اَنْماری بَجَلی

قسمت شصت و هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب زهیر بن قین بن قیس انماری بجلی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
ابوثُمامة، عَمْرو الصّائدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/66

ابوثُمامة، عَمْرو الصّائدی

قسمت شصت و ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب ابوثمامه عمرو الصاعدی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سعيد بن عبدالله حنفي
یاران شیدای امام حسین(ع)/65

سعيد بن عبدالله حنفي

قسمت شصت و پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب سعید بن عبدالله حنفی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حُر بن یزید رياحی تميمی
یاران شیدای امام حسین(ع)/۶۴

حُر بن یزید رياحی تميمی

قسمت شصت و چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حر بن رياحي تميمي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
حبيب ابن مظاهر اسدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/63

حبيب ابن مظاهر اسدی

قسمت شصت و سوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب حبيب ابن مظاهر مظهر اسدي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
وهب بن عبدالله بن عُمَير حَبّاب الكَلْبی
یاران شیدای امام حسین(ع)/62

وهب بن عبدالله بن عُمَير حَبّاب الكَلْبی

قسمت شصت و دوم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب وهب بن عبدالله بن عمیر سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مسلم ابن عوسجه اسدی
یاران شیدای امام حسین(ع)/61

مسلم ابن عوسجه اسدی

قسمت شصت و یکم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب مسلم ابن عوسجه اسدي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سعد مولی عمرو بن خالد اسدی صيداوی
یاران شیدای امام حسین(ع)/60

سعد مولی عمرو بن خالد اسدی صيداوی

قسمت شصتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب سعد مولي عمرو بن خالد اسدي صيداوي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
جُنادَة بن حَرْث مُذحَجی مرادی كوفی
یاران شیدای امام حسین(ع)/59

جُنادَة بن حَرْث مُذحَجی مرادی كوفی

قسمت پنجاه و نهم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب جنادة بن حرث مذحجي مرادي كوفي سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عمرو بن خالد اسدی صيداوی
یاران شیدای امام حسین(ع)/58

عمرو بن خالد اسدی صيداوی

قسمت پنجاه و هشتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عمرو بن خالد اسدی صیداوی سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالرحمن بن عُروَة بن حِرّاق غفّاری
یاران شیدای امام حسین(ع)/57

عبدالرحمن بن عُروَة بن حِرّاق غفّاری

قسمت پنجاه و هفتم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالرحمن بن عروة بن حراق غفاري سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
عبدالله بن عُروة بن حِرّاق غفاری
یاران شیدای امام حسین(ع)/56

عبدالله بن عُروة بن حِرّاق غفاری

قسمت پنجاه و ششم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب عبدالله بن عروة بن حراق غفاري سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
سَيف بن حارث بن سُريع جابری
یاران شیدای امام حسین(ع)/55

سَيف بن حارث بن سُريع جابری

قسمت پنجاه و پنجم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب سيف بن حارث بن سريع جابری سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
مالك بن عبدالله بن سُریع
یاران شیدای امام حسین(ع)/54

مالك بن عبدالله بن سُریع

قسمت پنجاه و چهارم از معرفی یاران شیدای امام حسین(ع) که به جناب مالك بن عبدالله بن سريع سلام‌الله‌علیه از یاران امام حسین علیه‌السلام در دشت کربلا اختصاص دارد را در ادامه از نظر می‌گذرانید: