کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص)

پیروی از حضرت زهرا(س) و تجمل‌گرایی؟! | شوهرداری حضرت زهرا(س)
کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص) | ۵

پیروی از حضرت زهرا(س) و تجمل‌گرایی؟! | شوهرداری حضرت زهرا(س)

حال ای بانوان مسلمان! شما با حضورتان در مجالس مردان و سخنرانی در میان آنان، کجای اسلام و قرآن را از فروریختن و ویران‌شدن نجات داده‌اید. جز این‌که بی‌پروایی شما در اختلاط مرد و زن، روزبه‌روز بر مفاسد جامعه‌ی اسلامی افزوده است و می‌افزاید.
از شیعه بودن چه نشانی داریم؟
کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص) | ۴

از شیعه بودن چه نشانی داریم؟

حال ای مردم من از شما توقّع ندارم که همانند من زاهد و بی‌اعتنا به دنیا باشید می‌دانم که شما نمی‌توانید این چنین زندگی کنید، ولی این توقّع را دارم که در مسیر دین حرکت کنید و با رعایت پرهیز از محرّمات و کوشش در انجام واجبات و عفّت در رفتار و گفتار و استواری در عقاید حقّه و اخلاق فاضله به من یاری دهید...
حضرت زهرا(س)؛ مادر امامت
کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص) | ۳

حضرت زهرا(س)؛ مادر امامت

از امتیازات افتخارآمیز فاطمه(س) مادر بودنش برای امامت و امامان(ع) است. سایر مادران امامان، مادر جسم آن بزرگواران بوده‌اند نه مادر امامتشان. فاطمه بنت اسد(س) مادر جسم امیرالمؤمنین(ع) و نرجس خاتون، مادر جسم حضرت ولیّ‌عصر ـ ارواحنافداه ـ بوده است نه مادر امامتشان، امّا حضرت فاطمه‌ی صدّیقه(س) مادر امامتشان می‌باشد.
حضرت زهرا(س) یکتا گوهر خزانه‌ی الهی
کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص) | ۲

حضرت زهرا(س) یکتا گوهر خزانه‌ی الهی

خداوند حکیم در آیات قرآن کریمش از ذات‌اقدس خود گاهی تعبیر به «من» و گاهی تعبیر به «ما» می‌کند، گاه می‌گوید من چنین و چنان کرده‌ام و می‌کنم و گاه می‌فرماید: ما چنین و چنان کرده‌ایم و می‌کنیم.
مراد از کوثر چیست؟
کوثر؛ معجزه پیغمبر(ص) | ۱

مراد از کوثر چیست؟

کلمه‌ی «کوثر» برحسب لغت به معنای «خیر کثیر» است؛ یعنی موجودی که منشأ خیرات فراوان و منبع برکات بی‌شمار است. منتها مصداقاً به حقایق متعدّدی در تفاسیر اشاره شده است. از آن جمله: نبوّت، قرآن، شفاعت، علم، نهری در بهشت و ذریّه و نسل کثیر...