حکمت ۴۰۷ نهج‌البلاغه: ارزش عقل
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۴۰۷ نهج‌البلاغه: ارزش عقل

حکمت ۳۹۷ نهج‌البلاغه: عطر خوب
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۳۹۷ نهج‌البلاغه: عطر خوب

حکمت ۳۹۴ نهج‌البلاغه: ارزش سخن
حکمت‌های نهج‌البلاغه

حکمت ۳۹۴ نهج‌البلاغه: ارزش سخن