امام هادی؛ دوازدهمین ستاره‌ی درخشان عصمت
نگاهی بر زندگی امام هادی(ع)| ۱

امام هادی؛ دوازدهمین ستاره‌ی درخشان عصمت

خداوند امام هادی(ع) را با چهار لقب (دوست من، یاور من، گواه و ناظر بر مخلوقم و امین وحی من) تمجید نموده که هرکدام کافی است تا مقام بسیار ارجمند آن بزرگوار را نشان دهد.