حکم دروغگویی در فیلم‌ها
احکام دروغ

حکم دروغگویی در فیلم‌ها

آیا دروغگویی (خالی بندی) در نمایش فیلم‌ها به عنوان طنز و ترویج آن، چه صورت دارد؟