لزوم تماس با اسماء جلاله با طهارت
احکام اسماء جلاله

لزوم تماس با اسماء جلاله با طهارت

آیا در کلماتی مانند بسمه‌تعالی یا «هو» یا کلمات فارسی مانند خدا و غیره اجتناب از دست زدن بدون وضو بدان لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد؟