گونه‌هاى مختلف تهاجم یا زمینه‌هاى تسلط كفار بر مسلمین
تهاجم فرهنگی| ۴

گونه‌هاى مختلف تهاجم یا زمینه‌هاى تسلط كفار بر مسلمین

اسلام در مقابل حملات نظامى كفار، احكام دفاع را براى ما مقرر فرموده است كه در كتب فقهى بحثهاى مبسوطى پیرامون آن انجام گرفته و جاى هیچ تردیدى هم در آن نیست. اما تسلط كفار بر مسلمان‌ها، منحصر به زمینه نظامى نیست.
ریشه تاریخى فرهنگ و فلسفه جدید غرب
تهاجم فرهنگی| ۳

ریشه تاریخى فرهنگ و فلسفه جدید غرب

یكى از حقایقی كه تاریخ، آن را ضبط كرده است، حوادثى است كه در اواخر قرون وسطى به دست كلیساى كاتولیك در اروپا آفریده شد و به طورى كه مشهور است، نهضت رنسانس كه منشاء گرایش و تفكر و فرهنگ جدید است، مولود این حوادث و شرایط دیگر اقتصادى، اجتماعى و سیاسى در اروپاى آن دوران‌ مى‌باشد.
فلسفه‌ی غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى
تهاجم فرهنگی| ۲

فلسفه‌ی غرب و نقش تخریبى آن در فرهنگ جوامع اسلامى

آنچه امروز در فرهنگ عصر ما، عصر انقلاب، به غرب نسبت داده‌ مى‌شود داراى یك بار منفى است ولى باید توجه داشت منظور ما از آنچه با بار منفى به غرب نسبت‌ مى‌دهیم همان آثار ضد معنوى، ضد اسلامى و ضد الهى است كه در تمدن غرب و فرهنگ آنها بوجود آمده است...
هویت شرق نشینان و گستره‌ی تهاجم فرهنگى
تهاجم فرهنگی| ۱

هویت شرق نشینان و گستره‌ی تهاجم فرهنگى

استعمار فرهنگى براى قطع ریشه‌هاى اعتقادى، در كشورهاى اسلامى مبارزه‌ مى‌كند كه این مبارزه، مقدمه‌اى براى از میان بردن تفكر و بینش توحیدى در تمامى جهان است.