رجاء حمق - تعجیل در توبه - زهد در عمل
طریق هدایت ۲/ درس های اخلاق آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی

رجاء حمق - تعجیل در توبه - زهد در عمل

سه طایفه مصون از شر شیطان
طریق هدایت ۱/ درس های اخلاق آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی

سه طایفه مصون از شر شیطان