آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۳
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۷

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۳

پیامبر(ص) فرمود: مردانگی و جوانمردی ما خاندان، در گذشتن از کسانی است که به ما ستم کرده‌اند و بخشش به کسانی است که ما را محروم ساخته‌اند.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۲
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۶

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۲

امام صادق(ع) فرمود: رسول‌خدا(ص) نگاهش را میان یارانش تقسیم می‌کرد و به ‌این و آن یک نواخت می‌نگریست. آن حضرت ‌در میان یاران هرگز پای خود را دراز نکرد.
آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۱
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۵

آداب معاشرت پیامبر(ص)| ۱

حضرت رسول‌خدا(ص) فرمود: پنج چیز است که تا دم مرگ از آنها دست برنمی‌دارم : روی زمین با بردگان غذا خوردن، بر الاغ پالاندار سوار شدن، شیر بز را با دست خود دوشیدن، لباس پشمینه پوشیدن و به کودکان سلام کردن، تا آنکه پس از من سنّت شود.
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۴
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۴

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۴

علی(ع) در وصف پیامبر(ص) و تأسّی به آن حضرت ‌فرمود: پیامبر پاک و پاکیزه خود را سرمشق گیر... که از دنیا نیم لقمه‌ای برگرفت و چشمی بدان ندوخت.
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۳
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۳

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۳

امام صادق(ع) فرمود: خداوند رسول خویش را به اخلاق نیک و پسندیده مخصوص گردانید، شما هم خود را بیازمایید، اگر آن اخلاق نیک در شما بود خدای را سپاس گفته و از او بخواهید تا آن را در شما بیفزاید...
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۲
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۲

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۲

غزالی گوید: حضرت رسول‌خدا(ص) از همه شیوا گفتارتر و شیرین سخن تر بود و خود می‌فرمود: من شیواترین مردم عرب هستم و بهشتیان با لغت محمّد سخن می گویند...
شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۱
آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر(ص)| ۱

شمایل و کلیات اخلاق پیامبر(ص)| ۱

رسول خدا(ص) بسیار بزرگ و گران‌قدر بود. در دیدگان عظیم و موقّر می‌نمود و در دل‌ها عزیز و گرامی بود. چهره مبارکش مانند ماه شب چهارده می‌تابید و درخشان و نورانی بود. رنگ چهره‌اش سفید مایل به سرخی بود.