احکام استمنا
احکام موضوعی/ ۵

احکام استمنا

«استمنا» آن است كه انسان با خود يا ديگرى كارى كند كه از او منى بيرون آيد. انجام دادن آن حرام است و در صورت خروج منى، غسل جنابت واجب مى شود.
احكام جنابت
احکام موضوعی/ ۴

احكام جنابت

با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غير از غسل استحاضه ی متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.
احكام غسل
احکام موضوعی/ ۳

احكام غسل

غسل در لغت به معناى شستن چيزى براى از بين بردن چرك آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن تمام بدن، به قصد قربت و اطاعت از فرمان الهى».
احكام وضو
احکام موضوعی/ ۲

احكام وضو

«وضو» در لغت به معناى نظافت و پاكيزه كردن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: «شستن مخصوص؛ كه مى توان آن را به دو صورت انجام داد: ترتيبى و ارتماسى.
احکام اجتهاد و تقلید
احکام موضوعی/ ۱

احکام اجتهاد و تقلید

«تقلید» به معنای پیروی و دنباله روی است و در اصطلاح فقهی عبارت است از: عمل کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می دهد».