احکام روزه
احکام موضوعی

احکام روزه

در بحث خوردن و آشامیدن نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و مبطل روزه است، این است که در امر خوردن و آشامیدن قصد و اختیار و تعمد لازم است تا روزه باطل شود و گر نه روزه صحیح است.