حجاب و عفاف/ معنا و مفهوم حجاب و عفاف
موضوع شماره ۱

حجاب و عفاف/ معنا و مفهوم حجاب و عفاف

در نگاه اسلام، حجاب و حفظ عفّت برای زن، سلامت و مصونیّت او در قبال سوءاستفاده‌ی منحرفین است، نه محدودیّت و اجحاف در حقّ او.