صلوات شعبانیه| فیلم

صلوات شعبانیه| فیلم

قرائت صلوات شعبانیه توسط آیت الله تهرانی در مسجد هدایت