صلوات شعبانیه/فیلم

صلوات شعبانیه/فیلم

قرائت صلوات شعبانیه توسط آیت الله تهرانی در مسجد هدایت