سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۳
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۳

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۳

روح و مغز نماز، اخلاص است، و اگر عمداً کوچک‌ترین راه نفوذی، از آلودگی شرک و ریا را به حریم پاک و باصفای نماز راه بدهیم آن نماز باطل خواهد شد، و نه‌ تنها به‌صورت کالبدی بی‌روح و جسدی بی‌انگیزه و فاقد اثر معنوی درخواهد آمد، بلکه کانون شرک و انحراف خواهد گردید.
سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۲
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۲

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۲

در قرآن مجید، حتّی یک‌بار به خواندن و انجام نماز، تکیه نشده، بلکه به «اقامه‌ی نماز» (برپاداشتن نماز) تکیه شده است، تا آنجا که ۴۶ بار، نماز با تعبير «اقامه» در واژه‌های گوناگون، یاد شده است.
سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۱
نماز از دیدگاه قرآن و عترت| ۱

سیمای نماز از دیدگاه قرآن| ۱

در قرآن بیش از نود بار با واژه‌های گوناگون، از نماز سخن به میان آمده است، و این‌ همه تکرار و سفارش قرآن، بیانگر آن است که خداوند به نماز، ارزش خاصّی داده، و نماز در جایگاه رفیع و بلندی، در پیشگاه خدا قرار دارد.