آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۷
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۷

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۶
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۶

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۵
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۵

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۴
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۴

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه رمضان
سخنرانی آیت الله تهرانی در مسجد هدایت

مراسم احیاء شب نوزدهم ماه رمضان

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۳
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۳

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۲
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه ۱۲

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه 11
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه 11

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه دهم
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه دهم

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه نهم
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه نهم

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه هشتم
سخنرانی آیت الله علی تهرانی در مسجد هدایت

آشنایی با علوم قرآنی/ جلسه هشتم