شخصیت زن و پوشش او

زنان الگو در قرآن
شخصیت زن و پوشش او | ۲

زنان الگو در قرآن

براستی ارزشی که اسلام به مقام زن داد کجا و ارزشی که فرهنگ غربی می‌دهد کجا؟ اسلام به زن آموخت که هدف، کمال است، و فرهنگ غربی به او یاد داد که هدف، رفاه است، اسلام مُعرِّف زن را، علم و اخلاص و ایمان می‌داند و فرهنگ غیر اسلامی معرّفِ زن را لباس و زیور و...
شخصیت زن از دیدگاه قرآن و روایات
شخصیت زن و پوشش او | ۱

شخصیت زن از دیدگاه قرآن و روایات

در معنای تساوی نباید اشتباه کرد چون کاری که بر دوش زن و مرد گذارده شده متفاوت است حالات روحی و جسمی آنان نیز باهم تفاوت‌هائی دارد ولی بی‌عدالتی و تبعیض و توهین و تحقیر و محدودیّت در رسیدن به کمالات هرگز.