آسیب‌های اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی
آسیب‌های اجتماعی| ۲

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه، چه به صورت فردی و یا جمعی، اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کج رفتاری های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آن ها دارد.
تأثیر محیط و اجتماع بر تربیت افراد
آسیب‌های اجتماعی| ۱

تأثیر محیط و اجتماع بر تربیت افراد

بدون تردید اگر محیط زندگى آلوده باشد، در ایجاد محیط اخلاقى به دو عامل دیگر یعنى توارث و تربیت نمى ‏توان زیاد اتّکا کرد، زیرا تأثیرات محیط بد در اکثر موارد می تواند همه آن‏‌ها را تحت الشّعاع خود قرار دهد.