فرقه باب و بهائیت

منشأ بابی‌گری و بهایی‌گری

منشأ بابی‌گری و بهایی‌گری

چگونه در قرن ۱۳ هجری در ایران مرام بابی و بهایی به‌ عنوان مذهب ظهور کرد؟ علّت و منشأ آن از کجا شروع شد؟ به ‌راستی این پدیده عجیب با چه دستی پدید آمد و گسترش یافت؟