خمس

تبیین آیه خمس
خمس مال، زندگی ایده‌آل| ۲

تبیین آیه خمس

در آیه‌ی خمس، سهم امام مقدّم بر سهم سادات ذکر شده، شاید از آن نظر که سهم سادات به مصرف زندگی شخصی می‌رسد ولی سهم امام به زندگی شخصی کسی تعلّق نمی گیرد...
اهمیت خمس
خمس مال، زندگی ایده‌آل| ۱

اهمیت خمس

کسی که باور داشته باشد که خدا عوض آنچه را انفاق می‌کند خواهد داد، هیچگاه از انفاق خودداری نمی‌کند.