مهدی(ع) و حکومت واحد جهانی

علت طولانی شدن عصر غیبت
مهدی(عج) و حکومت واحد جهانی| ۴

علت طولانی شدن عصر غیبت

خدا با آفریدن ولیّ و مجهّز ساختن او به تمام جهازات هدایت، در واقع حجّت را بر جامعه‌ی بشر تمام كرده كه نگویند، ما ولیّ معصومی نداشتیم كه تحت ولایت او در مسیر زندگی حركت كنیم و سعادت هر دو جهانی خود را به دست آوریم. او را آفریده و با همین بدن عنصری به میان بشر آورده است چون روح مجرّد نمی‌شود با بشر تماس بگیرد و الگوی زندگی آنها باشد.
قابل باور بودن حکومت واحد جهانی
مهدی(عج) و حکومت واحد جهانی| ۳

قابل باور بودن حکومت واحد جهانی

بسیاری از مسائل مربوط به زمان امام عصر(ع) که در زمان‌های گذشته از نظر افراد غیر متعبّد به گفتار معصومین(ع) غیر قابل باور بود، اکنون کاملاً قابل باور است و از این رو وقتی می‌گوییم ظلم و فساد عالمگیر می‌شود و حكومت عدل واحدی تشكیل می‌گردد و عالم را اصلاح می‌كند، احدی آن را مستبعد و غیر قابل باور نمی‌داند...
تشکیل حکومت واحد جهانی به دنبال ظلم فراگیر
مهدی(عج) و حکومت واحد جهانی| ۲

تشکیل حکومت واحد جهانی به دنبال ظلم فراگیر

هدف این است كه خدا آورنده‌ی اسلام و قرآن را بر همه‌ی ادیان، ظاهر سازد. كلمه‌ی«ظهور» در اینجا به معنای غلبه است. امّا آیا غلبه‌ی منطقی مراد است یا غلبه‌ی حكومت، در میان آقایان مفسّران مورد بحث است.
حق بودن دین اسلام به سبب حق بودن فرستنده آن
مهدی(عج) و حکومت واحد جهانی| ۱

حق بودن دین اسلام به سبب حق بودن فرستنده آن

مسأله‌ی ارسال رسول آیتی از آیات الهی است. یعنی از شئون ربوبیّت ذات اقدس حق است و خود این مطلب خارق‌العاده است كه قدرتی بتواند انسانی بیافریند كه او در عین مسانخ بودن با بشر، دارای سنخیّت با عالم ربوبی نیز باشد.