احکام صله رحم

حکم  قطع رحم با فاسق
احکام صله‌رحم

حکم قطع رحم با فاسق

صله‌رحم با فامیلی که اهل فسق و فجور است و رفت‌وآمد با آن‌ها ممکن است موجب تشویق آن‌ها یا آلودگی انسان شود، چه صورت دارد؟ و صله‌رحم با این افراد باید چگونه باشد؟