غدیر

شرایط فهم معارف قرآن|وارث علم رسول در مورد تفسیر قرآن، چه کسانی هستند؟
غدیر؛ سند ولایت علیّ امیر(ع)| ۴

شرایط فهم معارف قرآن|وارث علم رسول در مورد تفسیر قرآن، چه کسانی هستند؟

آگاه باشید! علم تمام آنچه كه گذشته و آنچه كه خواهد آمد در قرآن است و داروی دردِ شما و نظم دادن به آنچه كه مربوط به شماست [از امور دنیا و آخرت] در قرآن است.
قیام برای تشکیل حکومت توسط امام، مشروط به چیست؟| مقصود امام علی(ع) از پذیرش حکومت چه بود؟
غدیر؛ سند ولایت علیّ امیر(ع)| ۳

قیام برای تشکیل حکومت توسط امام، مشروط به چیست؟| مقصود امام علی(ع) از پذیرش حکومت چه بود؟

امام شؤون متعدّد دارد؛ یكی از شؤونش، زعامت اجتماعی و قیام به حكومت است كه مشروط به شرط مردمی است؛ یعنی، اگر مردم به یاری‌اش برخاستند، وظیفه‌ی قیام به حكومت دارد تا زمام امور سیاسی اجتماع را به دست گیرد و اگر نیامدند، وظیفه‌ی قیام به حكومت از او ساقط است.
وظیفه امام چیست؟| چرا پیامبران و امامان باید معصوم باشند؟
غدیر؛ سند ولایت علیّ امیر(ع)| ۲

وظیفه امام چیست؟| چرا پیامبران و امامان باید معصوم باشند؟

كارِ مخصوص پیامبر و امام، هدایت بشر به عالَم حیات ابدی است و تا بشر اطمینانِ صددرصد به راه‌دانی و مصونیت آنها از اشتباه و انحراف پیدا نكند نمی‌تواند تا حدّ بذل مال و جان، تسلیم آنها بشود و زمام تمام امور دین و دنیا و آخرتش را به دست آنها بسپارد.
روز اکمال دین| تفاوت حکومت در جامعه دینی و غیردینی چیست؟
غدیر؛ سند ولایت علیّ امیر(ع)| ۱

روز اکمال دین| تفاوت حکومت در جامعه دینی و غیردینی چیست؟

هر گروه و جمعیّتی برای حفظ نظم زندگی اجتماعی‌شان نیاز به امیر و فرمانروایی دارند كه مدیر و مدبّر و ناظم باشد؛ این مطلب در نزد هر فطرت سلیم عقل واقع‌بینی، از مسلّمات است، زیرا نبودِ امیر و فرمانروا در میان یك جمعیّت، مستلزم تشتّت آراء و اختلاف انظار و به دنبالش اختلال و هرج و مرج و اِفساد و نهب اموال و اتلاف نفوس خواهد بود.