زیبایی شُرور

چرایی خلقت شرور
شرور و بلایا؛ چرایی و وظیفه‌ی ما| ۱

چرایی خلقت شرور

براساس اصول ماتریالیستی، این پرسش‌ها پاسخ قطعی ندارند. عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم همین است که هست، تا بوده چنین بوده و تا هست چنین است! این گرایشی است که اصلاً وارد مباحث الهی و خداشناسی و حکمت‌های آفرینش و این موضوعات نمی‌شود.