احکام آزار دیگران

حکم فحش دادن
احکام آزار دیگران| ۳

حکم فحش دادن

فحاشی و ناسزاگویی نسبت به  یکدیگر، چه صورت دارد؟
حکم ترقه زدن و ضمانت آن
احکام آزار دیگران| ۲

حکم ترقه زدن و ضمانت آن

زدن ترقه یا استفاده از مواد منفجره در برخی مناسبت‌ها که موجب ترس و سقط جنین یا ناراحتی اعصاب و روان افراد یا خسارت مالی گردد، چه صورت دارد؟ و آیا شخص نسبت به خسارت مالی و جانی و روحی و روانی افراد ضامن می‌باشد؟
حکم آزار همسایه
احکام آزار دیگران| ۱

حکم آزار همسایه

برخی همسایه‌ها با بلند نمودن صدای رادیو و تلویزیون باعث آزار همسایه‌ها می‌شوند، یا در وقت‌های نامناسب سروصدا نموده و ایجاد مزاحمت می‌کنند. آیا عمل آنان از نظر اخلاقی مذموم است یا شرعاً گناه محسوب می‌شود؟