وابستگی جهان به امام زمان(ع)

چرا امام(ع) مقصد اصلی و علّت غایی خلقت است؟
وابستگی جهان به امام زمان(ع)| ۳

چرا امام(ع) مقصد اصلی و علّت غایی خلقت است؟

تمام اجزای عالم امکان به‌سوی موجود ممکن اشرف در حرکت است، و به‌عبارت‌دیگر علت غایی عالم امکان و متحرّکات، وجود مخلوق اشرف است. هر عالم مقدمه‌ی عالم بعد و عالم کامل‌تر است. چنان‌که عالم جنین مقدمه‌ی عالم دنیا و عالم دنیا مقدمه‌ی عالم آخرت است.
نقطه مرکزی کل جهان کیست؟
وابستگی جهان به امام زمان(ع)| ۲

نقطه مرکزی کل جهان کیست؟

مجموع عالم و کل جهان نیز دارای چنین نقطه مرکزی است؛ این نقطه مرکزی در ظاهر هرچه باشد، در باطن وجود ولیّ عصر و قلب امام زمان(ع) است، چنان‌که نقطه‌ی مرکزی انسان در ظاهر مغز است اما در باطن روح انسان یا به تعبیر دیگر قلب او می‌باشد.
وابستگی جهان به وجود امام(ع) چگونه ثابت می‌شود؟
وابستگی جهان به امام زمان(ع)| ۱

وابستگی جهان به وجود امام(ع) چگونه ثابت می‌شود؟

اصل وابستگی سایر ممکنات به وجود امام(ع) و چگونگی آن و مسائل مشابه آن را، دانشمندان و علمای حکمت و عرفان با دلایل عقلی و فلسفی و عرفانی اثبات کرده‌اند.