تقیه

تقیه در مکتب‌های پیشرو
تقیه؛ سپری برای مبارزه عمیق‌تر | ۲

تقیه در مکتب‌های پیشرو

آنها که می‌پندارند مسئله‌ی تقیه از ویژگی‌های «اسلام» یا از ویژگی‌های «شیعه» است، برداشت صحیحی از مفهوم «تقیه» ندارند، یا برای فهم این موضوع به گفتگوهای مخالفان قناعت کرده‌اند، و یا با حدس و تخمین و پیش‌داوری‌های بی دلیل، مفهومی برای آن ساخته و به مبارزه با آن برخاسته‌اند، و یا بر سر لفظ دعوا دارند.
پرسش‌هایی پیرامون تقیه
تقیه؛ سپری برای مبارزه عمیق‌تر | ۱

پرسش‌هایی پیرامون تقیه

مهم این است که بدانیم آیا هدف از این پیشگیری، رعایت مصالح و منافع شخصی و مقدم داشتن آن بر مصالح اجتماعی است یا هدف جلوگیری از هدر رفتن نیروهای اصیل و سازنده، ذخیره کردن آنها برای یک مبارزه‌ی حساب شده در برابر مخالفان و دشمنان است؟