خودشناسی برای خودسازی

لذّت و کمال
خودشناسی برای خودسازی| ۶

لذّت و کمال

گاهى انسان لذت خاصى را در نظر مى‌گیرد كه رسیدن به آن، نیاز به مقدمات بسیارى دارد‌. از این رو، اراده مى‌كند كارهایى انجام دهد كه ممكن است هر كدام به نوبه‌ی خود، مقدمه‌ی دیگرى باشند و در حقیقت، اراده‌ی هر یك از این كارها، شعاعى از اراده‌ی اصیلى است كه به انجام كار اصلى تعلق گرفته است‌.
قدرت و مظاهر آن
خودشناسی برای خودسازی| ۵

قدرت و مظاهر آن

انجام كار و اِعمال نیرو و بسط قدرت در ابتدا به وسیله‌ی اعصاب حركتى و عضلات بدن و تنها به اتكاى نیروهاى طبیعى صورت مى‌گیرد، و همین حركات پى در پى، كه طفل به حكم غریزه انجام مى‌دهد، به افزایش نیروى بدنى‌اش كمك مى‌كند‌.
جهت‌یابىِ امیال فطرى
خودشناسی برای خودسازی| ۴

جهت‌یابىِ امیال فطرى

امیال فطرى، اصیل‌ترین نیروهایى هستند كه دست آفرینش در نهاد آدمى به ودیعت نهاده است تا به اقتضاى آن‌ها به حركت و جنبش و تلاش و كوشش بپردازد، و با استفاده از نیروهاى طبیعى و اكتسابى و امكانات خارجى، مسیر خود را به سوى كمال و سعادت بپیماید‌.
آیا كمال حقیقىِ انسان را مى‌توان با تجربه شناخت؟
خودشناسی برای خودسازی| ۳

آیا كمال حقیقىِ انسان را مى‌توان با تجربه شناخت؟

حركت تكاملى گاهى به محض اجتماع شرایط لازم براى موجودى كه واجد نیروى كافى براى تكامل ویژه‌اى است، خود به خود و بدون اراده حاصل مى‌شود، و گاهى متوقف بر اِعمال اراده و اختیار است؛ چنان كه ما آشكارا در مورد فعالیت‌هاى اختیارى خودمان در مى‌یابیم و به طور وضوح میان آن‌ها با افعال طبیعى و غیر ارادى فرق مى‌گذاریم‌.
مفهوم کمال | سلسله‌ی كمالات
خودشناسی برای خودسازی| ۲

مفهوم کمال | سلسله‌ی كمالات

بدون‌تردید، كمال، صفتى وجودى است كه موجود به آن متصف مى‌شود، ولى هنگامى كه یك امر وجودى را با اشیاى مختلف مى‌سنجیم، مى‌بینیم نسبت به بعضى كمال و نسبت به بعضى دیگر، نه تنها كمال نیست، بلكه احیاناً موجب نقص و كاهش ارزش وجودىِ آن مى‌باشد‌.
منظور از خودشناسى، خودسازى و خودگرایى چیست؟
خودشناسی برای خودسازی| ۱

منظور از خودشناسى، خودسازى و خودگرایى چیست؟

درك ضرورت خودشناسى، نیازى به دلیل‌هاى پیچده‌ی عقلى یا تعبدى ندارد‌. از این رو، غفلت از این حقیقت و سرگرم شدن به چیزهایى كه به هیچ‌وجه در كمال و سعادت آدمى مؤثر نیست، امرى است غیر طبیعى و انحراف‌آمیز و این امر است كه باید علتش را جستجو كرد و راه سلامت و نجات از آن را شناخت‌.