احکام اهداء عضو

حکم وصیت به اهدای اعضاء پس از مرگ
احکام اهدای عضو

حکم وصیت به اهدای اعضاء پس از مرگ

برخی وصیت می کنند که اعضای آنان را پس از مرگ به افرادی که نیازمندند اهدا کنند، آیا از نظر شرعی چنین وصیتی صحیح است؟