اصالت مهدویت

اصالت مهدویت از جهت معقول بودن امکان آن
اصالت مهدویت| ۲

اصالت مهدویت از جهت معقول بودن امکان آن

اصالت عقیده به مهدویّت از این جهت محتاج به هیچ بیانی نیست؛ زیرا هر عاقلی امکان آن را تصدیق می‌کند و هیچ خردمندی آن را ردّ نمی‌نماید و اظهار شکّ و تردید را در آن جایز نمی‌داند. هرچه بیندیشیم و هر اندیشمندی آنچه بیندیشد، نمی‌تواند در اصالت مهدویّت از این جهت ایرادی بگیرد یا حرفی بزند.
برکات عقیده به مهدویت
اصالت مهدویت| ۱

برکات عقیده به مهدویت

تا زمانی که جامعه‌ای اعتماد به نفس خود را از دست ندهد و از خود و مکتبش ناامید نشود، وابستگی فکری به بیگانگان پیدا نخواهد کرد، و اگر هم تحت سلطه سیاسی و نظامی آنها واقع شد، می‌کوشد تا زنجیرهای سلطه بیگانه را پاره کند.