معرفت حجت خدا

معانی نفْس | نفْس مذموم و خطرناک
شرح دعای اللّهمّ عَرّفنی نفسک | ۴

معانی نفْس | نفْس مذموم و خطرناک

اگر انسان زمام نفس را در اختیار بگیرد، نفس یار و مددکار او در سلوک طریق کمال و سیر الی‌الله خواهد شد و ازسوی دیگر: اگر آن را به حال خود واگذارد، تقاضاهای عجیب و غریب و مهلک و وحشتناک از او می‌نماید و هرچه بیشتر به تقاضای او توجه کند، تقاضاهای خطرناک او بیشتر می‌شود.
عرفان و معرفت | عارف کیست؟
شرح دعای اللّهمّ عَرّفنی نفسک | ۳

عرفان و معرفت | عارف کیست؟

معرفت و عرفان؛ ادراک شیء است به اندیشه و تدبیر در اثر آن چیز، که اخصّ از علم می‌باشد؛ زیرا علم مطلق ادراک است و به تفکر در خود شیء نیز حاصل می‌شود.
الله بر کدام مفاهیم دلالت دارد؟
شرح دعای اللّهمّ عَرّفنی نفسک | ۲

الله بر کدام مفاهیم دلالت دارد؟

«الله» که از آن تعبیر به اسم جلاله می‌شود، دلالت دارد بر ذات جامع جمیع صفات کمال، مثل علم و قدرت و تفرّد و وحدت؛ بنابراین یک مسّمی بیشتر نخواهد داشت و این دلالت بر تفاوت نمی‌کند و این لفظ مقدّس مشتق باشد یا غیرمشتق و دلالتش بر ذات احدیت به وضع تعیّنی باشد یا تعیینی.
چرا در عصر غیبت، حفظ دین دشوار است؟
شرح دعای اللّهمّ عَرّفنی نفسک | ۱

چرا در عصر غیبت، حفظ دین دشوار است؟

برحسب روایات بسیار در عصر غیبت حضرت صاحب‌الامر(ع)، به‌واسطه فتنه‌های زیاد و آزمایش‌های شدیدی که پیش می‌آید، حفظ دین سخت دشوار می‌شود و از بوته امتحان جز افرادی که در شداید شکیبا و در معرفت و ولایت استوار و پابرجا باشند، بی‌غلّ و غش و خالص بیرون نخواهند آمد.