حقوق و وظایف زن در اسلام

مقام زن در اسلام
آشنایی با وظایف و حقوق زن | ۱

مقام زن در اسلام

هرگونه تعریف و تمجیدی که در قرآن و احادیث درباره‌ی انسان به عمل آمده، زن و مرد در این‌باره یکسانند. در قرآن، آیه‌ای نیست که زن را به عنوان زن بودن نکوهش کند. بنابراین، زن و مرد از دیدگاه اسلام و قرآن دو انسانند، در ارزش‌ها تفاوتی ندارند و مسئولیت‌های مشترکی را در اداره‌ی جامعه بر عهده دارند