احکام تقلید

چگونگی تقلید از میت
احکام تقلید

چگونگی تقلید از میت

تکلیف نوجوانانی که آغاز تکلیف آن‌هاست، در مسئله تقلید چیست؟ آیا در بقاء بر تقلید میت نیز رجوع به حی اعلم، لازم است؟