احکام ماهواره

حکم استفاده از ماهواره برای آگاهی از برنامه‌های علمی یا قرآنی
احکام ماهواره| ۲

حکم استفاده از ماهواره برای آگاهی از برنامه‌های علمی یا قرآنی

استفاده از آنتن ماهواره برای آگاهی از برنامه های علمی یا قرآنی و مانند آن که از طریق ماهواره توسط دولت ‌های عربی یا کشورهای دیگر پخش می شود چه صورت دارد؟ با توجه به این که برنامه‌های مخرب نیز دارد.
حکم استفاده از ماهواره
احکام ماهواره| ۱

حکم استفاده از ماهواره

خرید و فروش و استفاده از ماهواره از نظر شرعی چگونه است؟ با توجه به اینکه امروز غالب این شبکه ها توسط صهیونیست ها طراحی و اداره می شود، آیا کسب درآمد از این راه مشروع می باشد؟