همه باید بدانند

نظم و ترتیب جهان | ارزش افراد از نظر اسلام چیست؟
همه باید بدانند | ۲

نظم و ترتیب جهان | ارزش افراد از نظر اسلام چیست؟

هیچ پدیده‌ای خودبه‌خود و بدون علت به وجود نمی‌آید. مثلاً: ما اگر ساختمان جدیدی را ببینیم یقین پیدا می‌کنیم که: دارای مهندس و بنا و کارگرانی بوده، و در اثر کار و کوشش آنان ساختمان درست شده است. و هرگز احتمال نمی‌دهیم که خود به خود و بدون علت به وجود آمده باشد.
منظور از اخلاق چیست؟ | یکی از امتیازات عقل
همه باید بدانند | ۱

منظور از اخلاق چیست؟ | یکی از امتیازات عقل

این افراد ساده‌لوح، اگر به طور صحیح تحت تربیت قرار گیرند و افکار و عقاید صحیح با دلیل و برهان بر آنان عرضه شود، در روح حساس آنان نقش می‌بندد و جزء خمیره‌ی ذاتشان می‌شود. چنین افرادی در هر محیطی که واقع شوند و با هر کسی که معاشرت نمایند، منحرف و گمراه نمی‌شوند. اگر در اجتماع ناصالحی واقع شوند، به رنگ جماعت درنمی‌آیند، بلکه کوشش می‌کنند تا اجتماع را به رنگ خودشان درآورند.