مسیحیت در دنیای کنونی

مذاهب بزرگ دنیا
مسیحیت در دنیای کنونی| ۱

مذاهب بزرگ دنیا

مذهب یهود پیروان بسیار اندکی دارد، ولی از این نظر که ریشه‌ی تاریخی خاصّی دارد که آن را به مذاهب بزرگ دیگر پیوند می‌دهد و از سوی دیگر امروز با غصب سرزمین فلسطین، پایگاهی در میان کشورهای اسلامی به وجود آورده، بایسته است مورد مطالعه قرار گیرد.