احکام جهاد

حکم عملیات استشهادی
احکام جهاد

حکم عملیات استشهادی

آیا برای دفاع از دین، ناموس و مملکت انجام عملیات استشهادی که منجر به شهادت افراد شود، مانند آنچه در فلسطین می‌گذرد، از نظر شرعی جایز است و این عمل خودکشی محسوب نمی‌گردد؟