احکام ذبح

حکم ذبح گروهی حیوانات
احکام ذبح| ۲

حکم ذبح گروهی حیوانات

در حال حاضر در کشتارگاه‌ها حیواناتی چون گوسفند و گاو را با دستگاه‌های برقی ذبح می‌کنند و مرغ‌ها را گروهی ذبح می‌کنند. آیا چه صورت دارد و استفاده از گوشت آن‌ها چگونه است؟
حکم جدا کردن سر حیوان قبل از جدا شدن روح
احکام ذبح| ۱

حکم جدا کردن سر حیوان قبل از جدا شدن روح

اگر کسی عمداً سر حیوان را قبل از آنکه روح از بدنش جدا شود جدا کند، جایز است؟