خطبه امام سجاد(ع) در شام

خطبه امام سجاد(ع) در مسجد شام

خطبه امام سجاد(ع) در مسجد شام

ای مردم، خداوند به ما شش خصلت عطا فرمود و ما را به هفت ویژگی بر دیگران فضیلت بخشید. فرزند آن پیامبرم که پروردگار بزرگ به او وحی کرد. فرزند بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل‌بیت پیامبر هستم. امام سجاد(ع) از بالای منبر خطاب به یزید فرمودند: ای یزید، این پیغمبر جد من است یا جد تو؟ اگر جد من است، چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مالش را تاراج کردی و اهل‌بیت او را به اسارت گرفتی؟