با جوانان

وجوب تزکیه نفس
نامه شماره ۱

وجوب تزکیه نفس

در این خودسازی، انسان نقش اساسی و بنیادی دارد؛ انجام وظایف و تکالیف و عبادات و ترک گناه که ادامه یافت، روشنی باطن بیشتر و بیشتر می‌شود و سفر آنان الی الله و به سوی خدا شتاب می‌گیرد تا تمام قلب، روشن و منوّر گردد؛ و به عکس ارتکاب محرّمات، گناهان و ترک عمل به هدایت‌های دینی قلب را تاریک و سیاه و روح را آلوده و تباه می‌سازد.