احکام اسماء جلاله

لزوم تماس با اسماء جلاله با طهارت
احکام اسماء جلاله

لزوم تماس با اسماء جلاله با طهارت

آیا در کلماتی مانند بسمه‌تعالی یا «هو» یا کلمات فارسی مانند خدا و غیره اجتناب از دست زدن بدون وضو بدان لازم است و حکم اسماء جلاله را دارد؟