احکام غیبت و تهمت

حکم استماع غیبت و تهمت و شایعه
احکام غیبت و تهمت

حکم استماع غیبت و تهمت و شایعه

آیا استماع غیبت و تهمت و شایعه فقط به صورت زنده حرام است یا استماع آن‌ها از نوار یا دیدن و شنیدن از فیلم ها هم همان حکم را دارد؟