احکام خمس

نحوه محاسبه خمس
احکام خمس (پرسش و پاسخ‌های دانشجویی)| ۳

نحوه محاسبه خمس

کسی که شغل ندارد، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و سودی ببرد- بعد از آن که یک سال از وقتی که فایده برده، بگذرد- باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
فلسفه پرداخت خمس| چرا خمس را باید به سادات داد؟
احکام خمس (پرسش و پاسخ‌های دانشجویی)| ۲

فلسفه پرداخت خمس| چرا خمس را باید به سادات داد؟

خمس وسیله‌ای برای رشد و کمال انسان محسوب می‌شود. همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه‌ای، مرحله‌ای از کمال را می‌پیماید؛ با ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا نیز وظیفه‌اش را انجام  داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می‌کند.
دلیل وجوب خمس
احکام خمس (پرسش و پاسخ‌های دانشجویی)| ۱

دلیل وجوب خمس

حضرت باقر(ع) فرموده است: «برای هیچ کس جایز نیست از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته، چیزی بخرد؛ مگر این که حق ما را به ما برساند».