کد مطلب: ۱۷۰۷
تعداد بازدید: ۱۲۸۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۲
احکام موضوعی/ ۴
با همه غسل هاى واجب و مستحب ـ غير از غسل استحاضه ی متوسطه ـ مى توان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.

پرسش 66 . راههاى تشخيص جنابت چيست؟

همه مراجع: به دو چيز انسان جنب مىشود:

1. آميزش جنسى به مقدار دخول نسبت به مرد و زن [اگرچه منى بيرون نيايد].

2. بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بىشهوت، با اختيار باشد يا بىاختيار.[1]

 

پرسش 67 . وذى، مذى و ودى را توضيح دهيد؟

همه مراجع: «مذى» به آبى گويند كه گاه بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان بيرون مىآيد.

«وذى» به آبى گويند كه گاه بعد از منى بيرون مىآيد.

«ودى» به آبى گويند كه گاه بعد از بول بيرون مىآيد و كمى سفيد و چسبنده است.

همه اين آبها در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است.[2]

تبصره. فايده استبرا از بول اين است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن خارج شود، پاك است و وضو را هم باطل نمىكند؛ اما اگر استبرا نكرده، بايد وضو را اعاده كند و محل را بشويد. فايده استبرا از منى اين است كه اگر رطوبت مشكوكى از او خارج شود و نداند منى است يا يكى از آبهاى پاك، غسل ندارد و اگر استبرا نكند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول يا رطوبت ديگرى خارج شده، بايد دوباره غسل كند.

 

تشخيص منى

پرسش 68 . راه تشخيص منى و احتلام در مرد چيست؟

همه مراجع (به جز بهجت، صافى و مكارم): خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بيرون آيد. 3. بدن سست شود. اگر هيچ يك از نشانههاى سه گانه و يا يكى از آنها را نداشت، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.[3]

آيات عظام بهجت و مكارم: خروج منى در مرد داراى دو نشانه است:

1. همراه با شهوت باشد.

2. با جستن بيرون آيد. اگر هيچ يك از دو نشانه يا يكى از آن دو را نداشت، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.[4]

آيةاللّه صافى: اگر با شهوت و جستن بيرون آيد و يا با جستن بيرون آيد و بدن سست شود، آن رطوبت حكم منى را دارد و اگر هيچ يك از اين دو نشانه را نداشت، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى اطمينان پيدا كند كه منى است.[5]

 

جنابت زن

پرسش 69 . راه تشخيص منى و احتلام در زن چيست؟

همه مراجع (به جز تبريزى، بهجت و نورى ): خروج ترشّحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد، حكم به جنابت آنان مىشود و لازم نيست با جستن بيرون آيد و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند منى است.[6]

آيةاللّه بهجت: خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد و با جستن بيرون آيد، حكم به منى مىشود و اگر هيچ يك از دو علامت و يا يكى از آنها را نداشت، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند منى است.[7]

آيات عظام تبريزى و نورى: خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت خاصى (اوج لذت جنسى) باشد و بدن پس از آن سست شود، حكم به منى مىشود و اگر هيج يك از دو نشانه يا يكى از آنها را نداشت، حكم به منى نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند منى است.[8]

 

پاكى ترشّحات زنانه

پرسش 70 . آيا ترشّحات و رطوبتهايى كه از بانوان خارج مىشود، پاك است؟

همه مراجع: ترشّحات مزبور پاك است و غسل ندارد؛ مگر آنكه يقين كنند بول يا منى است.[9]

 

محرمات جنب

پرسش 71 . كارهايى كه براى شخص جنب حرام است، كدامند؟

چند چيز بر شخص جنب حرام است:

1. گذاشتن چيزى در مسجد،

2. خواندن آيههاى سجده واجب،[10]

3. رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى،[11]

4. رساندن جايى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند،

5. توقف در ساير مساجد و حرم امامان (علیهمالسلام) (احتياط واجب ).[12]

 

مكروهات جنب

پرسش 72 . كارهايى كه براى شخص جنب مكروه است، كدامند؟

چند چيز بر شخص جنب مكروه است:

1. خوردن و آشاميدن،

2. خوابيدن بدون وضو،[13]

3. همراه داشتن قرآن،

4. ماليدن روغن به بدن،

5. آميزش بعد از احتلام،

6. خضاب با حنا و مانند آن،

7. تماس بدن با جلد يا حاشيه قرآن،

8. خواندن بيشتر از هفت آيه از سورههايى كه سجده واجب ندارد.

 

غسل جايگزين وضو

پرسش 73 . با چه غسلهايى مىتوان نماز خواند؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنهاى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مىتوان نماز خواند؛ ولى با غسلهاى ديگر بايد وضو هم گرفت.[14]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: با همه غسلهاى واجب و مستحب ـ غير از غسل استحاضه ی متوسطه ـ مىتوان نماز خواند؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه [در غير غسل جنابت] وضو هم بگيرد.[15]

 

نيّت غسل جنابت

پرسش 74 . به قصد غسل جنابت به حمام رفتم؛ ولى وقتى كه بيرون آمدم شك كردم غسل را انجام دادهام يا نه، تكليف چيست؟

همه مراجع: بايد بنا را بر انجام ندادن بگذاريد و غسلتان را با نيّت مربوطه به جا آوريد.[16]

 

زمان غسل جنابت

پرسش 75 . آيا غسل جنابت، فورى بر انسان واجب مىشود؟

همه مراجع: خير، غسل جنابت تنها براى نماز و كارهايى كه در آن، طهارت شرط است، واجب مىشود.[17]

 

مدت غسل جنابت

پرسش 76 . با غسل جنابت تا چه زمانى مىتوان نماز خواند؟

همه مراجع: تا زمانى كه يكى از مبطلات وضو رخ ندهد، مىتوان با آن نماز خواند.[18]

 

غسل پيش از وقت

پرسش 77 . آيا مىشود غسل جنابت را قبل از وقت نماز انجام داد؟

همه مراجع: اگر به قصد قربت و داشتن طهارت غسل كند، كافى است و با آن مىتواند نماز بخواند.[19]

 

تيمم و جنابت عمدى

پرسش 78 . كسى كه نمىتواند غسل كند، ولى تيمم برايش ممكن است؛ آيا مىتواند با همسر خود نزديكى كند و با تيمم نماز بخواند؟

همه مراجع (به جز فاضل ): آرى، مىتواند با همسر خود نزديكى كند؛ خواه بعد از داخل شدن وقت نماز باشد، يا پيش از آن.[20]

آيةاللّه فاضل: پيش از داخل شدن وقت نماز، مانعى ندارد و بعد از آن ـ اگر بدون جهت با عيال خود نزديكى كند ـ اشكال دارد؛ ولى اگر نزديكى براى لذت بردن يا امر عقلايى ديگر باشد، اشكال ندارد.[21]

 

شك در منى

پرسش 79 . اگر در خواب مايعى از انسان خارج شود كه نمىداند منى است يا نه، حكمش چيست؟

همه مراجع: اگر نشانههاى منى را داشته باشد، غسل واجب مىشود و در صورت شك غسل واجب نيست.[22]

 

شك در جنابت

پرسش 80 . صبح بعد از بيدارى متوجه مىشوم كه محتلم شدهام؛ در حالى كه اصلاً هيچ گونه لذتى در خود حس نكردهام، آيا غسل واجب است؟

همه مراجع (به جز صافى ): اگر نشانههاى منى يا يكى از آنها را نداشته باشد و يا در آنها شك كند، غسل واجب نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.[23]

آيةاللّه صافى: اگر هيچ يك از نشانههاى منى را نداشته باشد و يا در آنها شك پيدا نمايد غسل واجب نمىشود؛ مگر آنكه از راه ديگرى اطمينان پيدا كند كه منى است.[24]

 

رطوبت بعد غسل

پرسش 81 . بعد از غسل جنابت، آب مشكوكى از من خارج مىشود، آيا نجس است و غسل لازم دارد؟

همه مراجع: اگر پيش از انجام دادن غسل، بول كرده باشد، اين آب پاك است و غسل ندارد و در غير اين صورت حكم منى را دارد.[25]

تبصره. فرض مسئله جايى است كه شخص به دليل بيرون آمدن منى، جنب شده و پس از غسل، رطوبت مشكوكى از وى خارج شده است. اما اگر جنابت او از راه آميزش ـ بدون خروج منى ـ بوده و پس از غسل رطوبت مشكوكى مشاهده كرده، پاك است و غسل ندارد؛ هر چند پيش از غسل بول نكرده باشد.

 

جنابت و تأخير نماز

پرسش 82 . كسى كه بعد از اذان صبح با حالت احتلام از خواب بيدار مىشود، آيا مىتواند نماز خود را تا نزديك طلوع آفتاب به تأخير اندازد و با تيمم نماز بخواند؟

همه مراجع: اگر نماز خود را به تأخير اندازد، تا جايى كه وقت تنگ شود، گناه كرده است. در اين صورت بايد تيمم كند و نماز خود را بخواند و نماز او صحيح است.[26]

 

 

 

 

پی‌نوشت‌ها

[1]. توضيح المسائل مراجع، م 345 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 351: وحيد، توضيح المسائل، م 351 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 346 و خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، احكام غسل جنابت.

[2] . توضيح المسائل مراجع، م 73 و 348 ؛ العروة الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 349 و 73 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 74 و 354 و دفتر: خامنهاى.

[3] . توضيحالمسائل مراجع، م 346 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 352 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 347 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

[4] . بهجت، توضيحالمسائل مراجع، م 346 و مكارم، تعليقات على العروة، غسل الجنابة.

[5] . توضيح المسائل، م 1352.

[6] . توضيحالمسائل مراجع، م 346 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 352 ؛ سيستانى، تعليقات على العروة، ج 1، غسل الجنابة، الاول ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 171. صافى، هدايةالعباد، ج 1، م 175.

[7] . بهجت، توضيحالمسائل مراجع، م 346.

[8] . تبريزى، استفتائات، س 248.

[9] . العروة الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 6.

[10] . اين آيهها در چهار سوره قرآن آمده است: سجده، فصلت، نجم و علق. البته برخى مراجع تقليد خواندن سورههايى كه سجده واجب در آن است را حرام مىدانند.

[11] . هر چند از يك در وارد شود و از در ديگر بيرون رود.

[12] . ولى اگر از يك در برود و از در ديگر خارج شود، مانعى ندارد.

[13] . ولى اگر وضو بگيرد يا به واسطه نداشتن آب بدل از غسل تيمم كند، مكروه نيست.

[14] . توضيحالمسائل مراجع، 391 و 646.

[15] . توضيحالمسائل مراجع، م 391 و 646 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 397 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 392 و 647 ؛ مكارم، توضيحالمسائل، م 391 و 646.

[16] . بهجت، وسيلهالنجاة، ج 1، م 675 ؛ صافى، هداية العباد، ج 1، م 178 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، م 193 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، م 193 ؛ امام، فاضل، نورى و مكارم، تعليقات على العروة، احكام الغسل، م 14 و دفتر: خامنهاى.

[17] . العروة الوثقى، ج 1، احكام الغسل.

[18] . توضيحالمسائل مراجع، م 323 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 324.

[19] . العروة الوثقى، فصل فى غسل الجنابه.

[20] . توضيحالمسائل مراجع، م 353 ؛ امام، تحرير الوسيلة، ج 1 غسل الجنابه، م 3 نورى، توضيحالمسائل، م 354 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 359 و خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 190.

[21] . فاضل، تعليقات على العروة، غسل الجنابه، م 8.

[22] . توضيحالمسائل مراجع، م 346 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 352 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 347 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

[23] . توضيحالمسائل مراجع، م 346 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 352 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 347 ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، س 180.

[24] . توضيح المسائل، م 352.

[25] . توضيحالمسائل مراجع، م 348 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 354 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 349 ؛ دفتر: خامنهاى.

[26] . العروة الوثقى، فصل فى التيمم، م 26.

سیدمجتبی حسینی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: